ULUSLARARASI ÜROLOJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI MERKEZİ ŞUBESİ

Madde 1- Derneğin Adı : Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği’dir. Uluslararası faaliyetlerde kullanılmak ve başka ülkelerde temsilcilikler vermek üzere adı “International Urologic Research Society (IURES)”dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2- Derneğin Merkezi : İstanbul

DERNEĞİN ŞUBESİ

Madde-3 Derneğin Şubesi : Şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

DERNEĞİN AMACI

Madde 4- Derneğin Amaçları: Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumları ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde Üroloji Bilim dalında eğitimlerini bitirmiş ürologların arasında daha etkin bir iletişim ağı sağlamak, üroloji alanında yurtiçi veya yurtdışında sağlanmış araştırma ve eğitim çalışmalarını desteklemek üzere kar amacı gütmeyecek biçimde kurulmuştur. Bu dernek ülkemizde fiilen çalışmalarını sürdüren her üroloji derneği ile faaliyetlerde bulunacaktır. Bu dernek üroloji alanında çekirdekten yetişen bir neslin oluşmasına yönelik her türlü olumlu bilimsel ve sosyal çalışmalar yapacaktır. Bu çalışmaların ülkemiz sınırları içinde ve dışında gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu dernek ülkemiz ürolojisinde ve uluslararası platformda ürologlara yönelik tüm eğitsel faaliyetlerin duyurulması ve desteklenmesi için çalışmalar yapacaktır. Farklı ülkelerde mesleki çalışmalarını yürüten ürologlarla iletişimde olacak, ortak çalışmalar yapacak, uluslararası üroloji dernekleri ve kliniklerle doğrudan veya dolaylı olarak ortak projeler yapacaktır. Üroloji araştırmalarını (klinik veya deneysel) destekleyecek, ulusal ve uluslararası kurumların açmış olduğu projelere başvuru yapacak, kısa zamanda ürologlara destek sağlayacak çalışmalar yapmayı hedefleyecek “proje ofisini” faaliyete geçirecektir. Ayrıca üroloji mesleğini ve bilimini isteyen tıp fakültesi öğrencilerini de kapsayacak çalışmalar yapacak, ürolojide bilimsel araştırmalar topluluğunu kuracaktır. Türkiye’de ürologlar arasında mesleki ve sosyal dayanışma, birliktelik, uyumlu çalışma ortamının sağlanması için kişi, kurum ve yetkililer ile resmi tüm görüşmeleri yapacak, ürolojide yer alan endüstri kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması için itinayla çalışmalar yapacaktır. Ürolojide liyakat temelli, bilimin, saygı ve sevginin hakim olacağı, yeni ürologlara örnek teşkil edecek hal ve davranışların sağlandığı bir üroloji camiasını yeniden teşekkül edecektir.

Temel amaçlar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Ülkemizde ürologların mesleki yönelimleri konusunda fayda sağlayacak çalışmaların yapılması
 2. Uzmanların eğitimlerindeki eksiklerin saptanması ve bunların tamamlanmasına yönelik faaliyetlerin yapılandırılması
 3. Uzmanlık sonrasında klinik veya temel bilimsel araştırmaların yapılandırılması ve özendirilmesi
 4. Uzmanlık sonrası yan dal programlarının özendirilmesi ve ulusal/uluslararası platformda bu programlara katılımın sağlanması
 5. Üroloji yan dal eğitiminin uzmanlar arasında yapılacak çalışmalarla akademik beklenti haline dönüştürülmesi ve bununla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm çalışmaların desteklenmesi
 6. Ürologlar arasında mesleki hoşgörü ve birlikteliğin sağlanması amacıyla sosyal çalışmaların yapılması
 7. Üroloji asistanları ve ürologlara verilecek burs, akademik eğitim ve yeterlilik çalışmalarının desteklenmesi
 8. Bu dernek çatısı altındaki ürologların, uluslararası aktivitelere katkı sağlaması ve mesleki ilişkilerin arttırılması
 9. Ülkemizdeki ürologların dünyanın farklı ülkelerinde bulunan ve aynı hedef doğrultusunda çalışan ürologlar ile mesleki ilişki ve çalışmaların sağlanması
 10. Ürolojide doktora programlarının desteklenmesini, araştırma temelli çalışmaların teşvik edilerek nitelikli yayınlar yapılmasını sağlamak,
 11. Dijital üroloji çalışmaları yapmak, özellikle günümüz teknolojisinde ön planda olan yapay zekâ dahil tüm yenilikçi teknolojik uygulamalarını derneğin her platformunda eğitim ve idari amaçlı kullanmak,

Derneğin idari amaçla yapacağı faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Ulusal ve uluslararası alanda üroloji mesleği ve bilimine fayda sağladığını düşündüğü tüm derneklerle ilişkilerin sağlanması
 2. Kamu kurum ve kurumlarla derneğin amaçlarına uygun görüşmeleri yapmak
 3. TTB-UDEK tarafında akreditasyonu sağlamak
 4. Dernek bünyesinde aktif çalışacak kişilerin belirlenmesinde bu konularda tecrübesi bulunan, gönüllü, bilimselliği ve liyakati ön planda tutan ve ülkemizde ürolojinin geleceğini en saygın konuma getirme isteği olan üyelerden seçilmesi,

DERNEĞİN, AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE BİÇİMLERİ;

 1. Uzmanlık eğitimi sonrası akademik veya akademik olmayan ortamlarda çalışan uzmanların eksikliklerine yönelik bilimsel faaliyetlerin planlanması,
 2. Ulusal ve uluslararası doktora programlarının yapılandırılması,
 3. Klinik veya deneysel araştırma olanaklarının oluşturulması ve bu çalışmaların araştırma görevlileri ve uzmanlar tarafından yapılmasının sağlanması,
 4. Ürologlara yönelik ülkemizde veya yurtdışında verilen bursların duyurulması, burs imkanlarının oluşturulması,
 5. Mesleki kariyer planlaması çalışmalarının yapılması ve buna göre ürologların kendilerine uygun yönelimlerin sağlaması,
 6. Akademik destek ve liderlik projelerinin yapılması,
 7. Yurtdışında yaşayan Türk ürologları ile ortak çalışmalar yapılması, desteklenmesi, temsilciliklerin oluşturulması,
 8. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerine başvurunun devamlı olmasını sağlayacak, ürolojide patent alınması, teknoloji transferi çalışmalarını yürütecek “proje ofisinin “kurulması,
 9. Türk Ürolojisinde birleştirici, dil, din, inanç ayrımı yapmaksızın, bilim temelli, huzur ortamının sağlanması temelinde, birleştirici çalışmaların yapılması
 10. Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim projeleri geliştirmek ve uygulamak, bu doğrultudaki projeleri desteklemek,
 11. Dayanışma amaçlarına yönelik olarak çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek gerekirse çeşitli çalışma grupları kurmak.
 12. Dernek amaçlarına yönelik büro ve sosyal tesisler kurmak
 13. Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında gerek görülmesi durumunda derneğe bağlı iktisadi işletme kurmak
 14. Uluslararası şubelerin katılımı ile çeşitli bilimsel organizasyonlarda bulunmak ve bununla ilgili doğrudan veya dolaylı çalışmaları desteklemek

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN

ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYE OLMA HAKKI

Madde 5- Derneğin üyeleri asıl üye, uluslararası üye, onursal üye, eğitim alan üye ve yardımcı üye olmak üzere beş türdür.

a) Asil Üyeler : Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Yüksek Öğrenim Kurumları Tıp Fakültelerinde veya Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde araştırma görevlisi olarak eğitimlerini tamamlayarak Sağlık Bakanlığı tarafından “Üroloji Uzmanı” diploması verilenler dernek asil üyesi olabilir. Asıl üyelik iki asıl üyenin önerisi ile yazılı başvuru sonrası Dernek yönetim kurulunun oy çokluğu ile gerçekleşir.

DERNEĞE ASLİ ÜYE OLMAK

 1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde üroloji uzmanı olmak,
 2. Yabancı uyruklu üroloji uzmanları, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka aşağıdaki koşullara uymalıdırlar:

a-Türkiye'de ikamet hakkına sahip olmak,

b-Yurttaşı olduğu ülkenin Türk Konsolosluğundan Türk soylu olduğunu kanıtlayacak belge sahibi olmak

 1. Üyelik için 2 resim ibraz etmek ve 200,00.-TL giriş aidatını ödemek,
 2. Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak,
 3. Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat 200,00.-TL dir. Bu miktar, her yılın ekonomik koşulları ve dernek ihtiyaçları göz önünde tutularak genel kurulca değiştirilebilir

Yönetim kurulu, üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde karara bağlar ve karar başvuru sahibine yazılı veya e-posta ile bildirilir. Reddedilen başvurular için gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur. Üyelikleri kabul edilen kişilerin mesleki veya sosyal etik konularda muntazam olması beklenir.

b) Uluslararası üye: Mesleki faaliyetini yürüttüğü ülkede fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden kişiler uluslararası üye olabilir. Üyelik dernek yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Uluslararası üyeler derneğin tüm etkinliklerine katılabilir ancak dernek organları için seçme ve seçilme hakkına sahip değildir ve aidat ödemezler.

d) Onursal Üyeler: Derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetler vermiş, dernek kuruluşunda her türlü desteği vermiş, derneğe önemli ayni ve nakdi bağışta bulunan kişi ve kuruluşlardır. Onursal Üyeler en az üç asil üyenin teklifi ve yönetim kurulu kararıyla onursal üye olabilir. Onursal üyeler derneğin tüm etkinliklerine katılabilir ancak dernek organları için seçme ve seçilme hakkına sahip değildir ve aidat ödemezler.

e) Eğitim alan üyeler: Üroloji anabilim dalı tıpta uzmanlık öğrencileri, yönetim kurulu kararıyla yardımcı üye olabilir. Yardımcı üyeler, derneğin tüm etkinliklerine katılabilirler ancak dernek organları için seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Aidat ödemezler.

f) Yardımcı üyeler: Ürolojide yardımcı sağlık personeli (hemşire, ESWL teknisyeni, ürodinami teknisyen….) yardımcı üye olarak kayıt olabilirler. Derneğin tüm etkinliklerine katılabilirler ancak dernek organları için seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Aidat ödemezler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Mesleki faaliyeti bırakma ve istifa gibi sebeplerle ayrılan üyelerin asli üyeliği sona erer.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7- Derneklere üye olma hakkını kaybedenler veya dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı, yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakkı saklıdır.

 1. Ölüm,
 2. Üyelik için yasal koşulları yitirmek (kısıtlanmak, kamu hizmetlerinden yoksun kılınmak, yüz kızartıcı suçlardan ceza almak),
 3. Dernek Tüzüğü'ndeki Kuruluş Nedeni'ne, amaca ve amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara aykırı davranmak ve bu durumun dernek etik kurulu tarafından yönetim kuruluna sunulması ile yönetim kurulu kararıyla,
 4. Türk Devrimi ve Atatürk ilkelerine karşı eylemlere girmek,
 5. Derneğe, üyelerine ve organlarında görev yapanlarla çalışanlara karşı saldırıda bulunmak, eleştiri dışı söz ve yazılarla karalama ve kötülemeye çalışmak,
 6. Genel ahlâk kurallarını açıkça çiğnemek,
 7. Organ çalışmalarını amaçlı biçimde aksatmak, gerçekdışı oy, karar ve işleme katılmak, gerçek olmayan belge düzenlemek,
 8. Aidatını ve borcunu 2 yıl ödemeyen üyeler, yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır ve kendisine ödeme için 60 gün süre verilir. Geçerli bir mazerete dayanmaksızın borcunu bu süre içinde ödemeyenlerin üyelikleri ilgili yönetim kurulunca silinir ve durum kendilerine yazılı olarak bildirilir. Borçlar kanuni yollardan ödetilir.
 9. Kaydı silinen üye, kararın kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde yönetim kurulu’na itirazda bulunabilirler. Yönetim kurulunun bu konudaki kararı kesindir. Üyelikten çıkarılan kişilerin yeniden üyeliği, üyeliğin son bulduğu tarihten itibaren 2 yılın geçmesinin ardından mümkündür.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 8- Dernek üyelerinin hakları eşittir. Genel Kurul’da, her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar, yalnızca hak sahibi tarafından kullanılır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Etik Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca, olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Ancak yapılacak olan Birinci

Olağan Genel Kurul toplantısından sonra Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü: Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının, hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA

VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11- Aşağıda yazı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

 1. Dernek Organları’nın seçilmesi,
 2. Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanın bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylanması,
 7. Derneğin feshedilmesi,
 8. Yönetim Kurulu’nca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

Genel Kurul, Derneğin, gelecekte sürdürülebilirliğini düşünerek “gerekli” şerhi düşerek bu kurallar olmaksızın bir Yönetim Kurulu seçebilir. Dernek’te Onursal Başkanlık yoktur ve teklif edilemez.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 12- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Toplantı Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ VE ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

KURUCU YÖNETİM KURULU VE KURULUM SÜRECİNDEKİ UYGULAMA

MADDE 13- Dernek kurulumu sürecinde görev alacak Yönetim Kurulu üyeleri, “Kurucu Yönetim Kurulu” olarak adlandırılacaktır. Kurucu Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Muhasip Üye, Bilişim ve Medya Koordinatörü Üye, iki (2) Proje Koordinatörü Üye , Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Üye, Uluslararası Kongre’den Sorumlu Üye olmak üzere 9 asil üye olarak Dernek Kuruluş Evrakı’nda belirtilir. Kurucu Yönetim Kurulu, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapar. Yapılacak ilk Genel Kurul sonrasındaki kurul “Yönetim Kurulu” olarak adlandırılır.

YÖNETİM KURULU

Madde 14- Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

14.1. Yönetim Kurulu üç yıllık dönem için aşağıdaki biçimde oluşturulan yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Başkan Yardımcısının görev süresi dört yıldır; bunun ilk iki yılı Başkan Yardımcısı, sonraki iki yılı Dernek Başkanı olarak devam eder. Bir önceki Başkan oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir.

Dernek başkanı; Bir önceki dönemde Genel Kurul tarafından ayrı bir seçimle belirlenen başkan yardımcısı izleyen dönemde dernek başkanı olarak yönetim kurulunda yer alır. Yönetim kurulu adına derneği temsil ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Yönetim kurulunun kararlarını uygular ve uygulatır. Dernek görevlilerinin çalışmalarını denetler. Tüzükte verilen görevlerini yerine getirir. Uluslararası genel kurulda dernek temsilcisi olarak görev alır.

Başkan Yardımcısı ; Genel kurulda ayrı bir seçimle belirlenir, başkan yardımcısı olarak yönetim kurulunda yer alır. Başkanın yokluğunda ve başkanın isteği üzerine başkana ilişkin görevleri yapar. Çalışmalarında başkana yardım eder. Uluslararası genel kurulda dernek temsilcisi olarak başkanın katılamadığı durumlarda görev alır.

Genel Sekreter üye; derneğin büro işlerinden sorumludur. Toplantı tutanaklarını düzenler, defter ve kayıt tutar. Genel kurula sunulacak çalışma raporu taslağını ikinci başkan ile birlikte, bütçe taslağını da sayman ile birlikte yönetim kuruluna hazırlar. Yönetim kurulu gündemini başkanla birlikte düzenleyip üyelere dağıtır.

Muhasip üye; derneğin parasal işlerinden sorumludur. İlgili defter ve kayıtları düzenler, demirbaşların korunmasını sağlar, bütçe tasarısını hazırlar, harcamalarını her yönetim kurulu toplantısında sunar. Kararsız gider yapılmamasını sağlar.

Bilişim ve Medya, Uluslararası Kongre Koordinatörü üye; derneğe ait web sayfasının güncel tutulması, kapsamlı yapılandırma çalışmalarından sorumludur. İnternet üzerinden yapılacak bilimsel faaliyetleri organize eder. Bu üye uluslararası kongre açısından bu sorumluluğu eşit şartlarda dernek başkanı ve başkan yardımcısı ile paylaşır.

Proje Koordinatörü üye; dernek ile ilişkili uluslar veya uluslararası yapılacak projelerin koordinasyonu ve denetimini sağlar.

Kurumsal İlişkilerden sorumlu üye; uluslararası ve ulusal üroloji dernekleri ile olan ilişkilerden sorumlu, ortak projeleri planlar, yönetime sunar.

14.2. Adaylık ve Seçilme Koşulları

Başkan yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı

Yönetim kurulu başkan yardımcılığına aday olmak için en az 3 yıl kesintisiz dernek asıl üyesi olmak gereklidir. Yönetim kurulu üyeliğine aday olmak için en az 3 yıl kesintisiz dernek asıl üyesi olmak gereklidir. Bir üye aynı anda Başkan yardımcılığına ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olamaz. Bir üye ardarda en fazla iki dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Başkan Yardımcısı olarak seçilmek için bu kural geçerli değildir. Başkan yardımcısı, Başkan ve önceki Başkan görevinde bulunanlar bu görevlerinden ayrıldıktan sonra iki tam dönem (4 yıl) geçmeden Yönetim Kurulu üyeliğine aday olamaz. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı veya yönetim kurulu üyeliği adaylığı seçim başlamadan önce açıklanmalıdır. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı veya yönetim kurulu üyeliği adayları genel kurula katılan üyeler arasında bulunmalıdır.

Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Seçim Kuralları

Genel Kurulda Başkan Yardımcısı için ayrı ve Yönetim Kurulunun 6 asil ve 6 yedek üyesi için ayrı seçim yapılır. Seçimler gizli oy ve açık sayımla yapılır.

Başkan yardımcılığı seçimi

Adayların isimleri seçim başlamadan tahtaya yazılır veya ekrana yansıtılır, yüksek sesle okunur. Başkan yardımcılığı seçiminde geçerli oy pusulasında tek bir isim bulunmalıdır. Aday olmayan, ismi tahtaya veya ekrana yansıtılmamış üye veya kişilerin isimlerinin yer aldığı pusulalar geçersiz sayılır. Başkan Yardımcılığı için yapılan seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Başkan Yardımcısı olarak seçilir. İlk turda hiç bir aday salt çoğunluğu alamazsa 2. turda en fazla oy alan iki aday arasında oylama tekrarlanır ve daha fazla oy alan aday başkan yardımcılığına seçilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

Yönetim Kurulu üye seçiminde gösterilecek aday sayısı en az Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliğine seçilecek aday sayısı kadar olmalıdır. Adayların isimleri seçim başlamadan tahtaya yazılır veya ekrana yansıtılır, yüksek sesle okunur. Oylama genel kurula katılan üyelerin oy pusulasına en fazla 6 adayın isim ve soyadını yazmasıyla gerçekleşir. Altıdan az isim yazılı pusulalar geçerli olarak kabul edilir. Altıdan fazla isim yazılı pusulalar geçerli olarak kabul edilmez. Aday olmayan, ismi tahtaya veya ekrana yansıtılmamış üye veya kişilerin isimlerinin yer aldığı pusulalar geçerli olarak kabul edilir. Yönetim kurulu üyeliği seçiminde adaylar aldıkları oylara göre sıralanarak asıl ve yedek yönetim kurulu üyeleri belirlenir.

Yönetim Kurulu görev dağılımı

Madde-14.3 Yönetim kurulu’nun görev dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

14.3.1. Genel kurulun sona ermesini takiben bir önceki dönem seçilmiş olan Başkan Yardımcısı Dernek Başkanı sıfatıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlar.

14.3.2. Dernek Başkanı, yeni seçilen başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu asıl üyelerinin katılımıyla Genel Kurulu izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantıda kendi içinde Genel Sekreteri seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konulara göre görevlendirilirler.

14.3.3. Başkanın görevden ayrılması halinde Başkan Yardımcısı başkanlık görevini üstlenir. Yönetim Kurulu 7 üye ile görev yapar. Bu durum başkan yardımcısının bir sonraki dönem üstleneceği 2 yıllık başkanlık süresini etkilemez.

Başkan yardımcısının görevinden ayrılması halinde en geç 1 ay içinde olağanüstü genel kurul yapılıp, yeni başkan yardımcısı seçilir.

14.3.4. Yönetim kurulu üyeleri Başkan Yardımcısı seçilmeleri durumu hariç üst üste 2 dönemden fazla yönetim kurulu üyeliği yapamaz. Yeniden seçilebilmesi için 2 tam dönem (4 yıl) geçmesi gerekir.

14.3.5. Özürsüz olarak üstüste üç yönetim kurulu toplantısına ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen yönetim kurulu toplantılarının yarısından bir fazlasına katılmayan yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak kurula sunmak.
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
 4. Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşaat ettirmek, Devlet tahvili, hazine bonosu veya hisse senedi almak.
 5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.
 6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak.
 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.
 9. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar verme.

İÇ YÖNETMELİK

Madde 15- Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, yukarıda tanımlanan görev paylaşımlarını yapar. Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Zorunlu hallerde dernek yönetim kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 16- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin sulh hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

DENETLEME KURULU

Madde 17- Denetleme kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetleme kurulunun görevleri.

 1. En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin ana tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
 2. Denetim sonunda düzenlenen raporları yönetim kuruluna ve her iki yılda genel kurul toplantısında önceki hazırlanacak yılın yıllık raporlarını genel kurula sunmak.
 3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.
 4. Denetleme Kurulu, yılda 2 defa yönetim kurulunun çağrısıyla yönetim kuruluyla beraber ortak toplantılar yapar.

ETIK KURUL

MADDE 18-

1. Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği’nin kurulusunun temel amaçlarından birisi olan Türk Ürolojisi’nde birleştirici, dil, din, inanç ayrımı yapmaksızın, bilim temelli, huzur ortamının sağlanması temelinde, çalışmaların yapılması amacına aykırı olarak yapılan her türlü tutum ve davranışı değerlendirmek etik kurulun görev tanımını oluşturmaktadır. Bu konudaki şikayetler yönetim kurulunca gündeme alınır ve oy çokluğu esasına göre etik kurula gönderilir. Etik Kurul ilgili şikâyeti değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na ilgili şikâyetle ilişkili olarak tavsiye kararını bildirir.

2. Dernek asil üyeleri dernek yönetim kurulunun kendilerine karşı yapılan ayrımcı tutumunu dernek etik kuruluna şikâyet edebilirler. Bu durumda etik kurul mevcut şikâyeti değerlendirir ve dernek yönetim kuruluna bu konu ile bir tavsiye kararı sunar.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 19- Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz, bu nitelikte borçlanma yapılamaz.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 20- Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen otuz ( 30 ) gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir veya elektronik ortamda DERBİS sisteminden verilir.

GİRİŞ ve YILLIK AİDAT MİKTARLARI

Madde 21- Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatı 200,00-TL’dir Bu miktar, her yılın ekonomik koşulları ve dernek ihtiyaçları göz önünde tutularak genel kurulca değiştirilebilir. Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat 200,00-TL‘dir. Bu miktar, her yılın ekonomik koşulları ve dernek ihtiyaçları göz önünde tutularak genel kurulca değiştirilebilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 22-Derneğin gelir kaynakları;

 1. Üye aidatı
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen bilimsel etkinlikler, balo, eğlence, temsil, konser, gezi, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 4. Bağışlar ve yardımlar. Her türlü yurt içi ve yurt dışı bağış ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

YARDIM KABUL EDİLEMEYECEKLER

Madde 23-Dernek, Kanuni izinler dahilinde işçi ve iş veren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER *

Madde 24-Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 25-Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ*

Madde 26-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ *

Madde 27-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine veya elektronik ortamda DERBİS sisteminden verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine veya elektronik ortamda DERBİS sisteminden verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz (30) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz (30) içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN HARCAMALARI

Madde 28- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda Başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekme veya bir yere para göndermek Başkan veya Başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası mümkündür.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 29- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç altı ayda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLAMMA USÜLLERİ

Madde 30-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde-31 -Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 32-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 33-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri: Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin, para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde, dernek adında “Tasfiye Halinde Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 34-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın ‘’Dernekler’’ hakkındaki hükümleri uygulanır.

 1. Madde 1-İlk Genel Kurul’da, Dernek Organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Başkan

Mehmet Öner ŞANLI

Üyeler

Emre HURİ

Murat BİNBAY

Burak TURNA

Fatih ATUĞ

Uğur BOYLU

Fikret ERDEMİR

Serkan ÖZCAN

Mustafa SOFİKERİM